PESEL: Polski krajowy numer identyfikacyjny

PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, to polski unikalny 11-cyfrowy numer identyfikacyjny dla osób zarejestrowanych. Składa się on z daty urodzenia (RRMMDD), unikalnego numeru seryjnego (PPPP) i cyfry kontrolnej (K) dla ważności (np. RRMMDDPPPPK). Numer ten jest kluczowy dla pracowników w Polsce do zarządzania ich zobowiązaniami podatkowymi (PIT-37) i można go uzyskać bez adresu zameldowania. Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz (w języku polskim) i złożyć go w urzędzie miasta w swojej dzielnicy wraz z dowodami tożsamości i uzasadnieniem prawnym potrzeby posiadania numeru PESEL. Choć posiadanie PESEL nie jest obowiązkowe dla obcokrajowców, ułatwia ono pracodawcom dokumentację podatkową i związaną z ubezpieczeniem społecznym.

Jak uzyskać PESEL?

Uzyskanie numeru PESEL bez zameldowania
Wniosek o nadanie numeru PESEL bez zameldowania można złożyć po spełnieniu określonych warunków w dowolnym urzędzie gminy. We wniosku należy wskazać podstawę prawną żądania, taką jak konieczność posiadania profilu ePUAP (elektroniczne składanie wniosków), regulowanego przez Ministra Cyfryzacji. Profil ten umożliwia składanie wniosków drogą elektroniczną do różnych urzędów, a podstawą prawną potrzeby posiadania PESEL mogą być wymogi regulacyjne lub chęć utworzenia profilu ePUAP.

Koszt i czas uzyskania numeru PESEL
Uzyskanie polskiego numeru PESEL jest usługą bezpłatną. Przetwarzanie jest szybkie, z natychmiastową akceptacją wniosku i powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL.

PESEL dla obywateli Ukrainy
Do uzyskania numeru PESEL uprawnieni są obywatele Ukrainy, ich małżonkowie niebędący obywatelami Ukrainy lub Polski, posiadacze Karty Polaka oraz członkowie rodzin przybywający do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym. Nie kwalifikują się osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały/czasowy w UE, status uchodźcy lub osoby, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Bezpośredni wjazd z Ukrainy nie jest warunkiem uzyskania numeru PESEL.