RA - GDPR (RODO)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że RA Vladyslav Yeremiy z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 26A/6, 01-011 Warszawa, jest administratorem danych osób, które dali zlecenie firmie „RA” według aktualnych usług na zasadach odpłatnych lub zwróciły się do „RA” w innej sprawie i prowadzona jest z nimi korespondencja w tej sprawie.

*

Pytania w sprawach dotyczących danych osobowych można kierować na adres: ul. Nowolipie 26A/6, 01-011 Warszawa, lub adres e-mail: poland@residenceangels.com

*

Podanie danych osobowych jest wymogiem umożliwiającym wykonywanie usług przez „RA” zgodnie z Umową. W przypadku zwrócenia się do „RA” w innej sprawie, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego załatwienia sprawy.

*

Przetwarzanie danych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e Rozporządzenia).

*

Jeżeli dane osobowe ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, są danymi genetycznymi, danymi biometrycznymi, danymi dotyczącymi zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzane są w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, w tym interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, gdy jest to niezbędne w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i zarządzania systemami lub usługami opieki zdrowotnej, a także gdy jest to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g, h, i oraz j Rozporządzenia). Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi „RA” zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

*

Dane nie mogą być udostępniane ani pozyskiwane od podmiotów, wobec których istnieje uzasadnione domniemanie, że dopuszczają się prześladowań lub wyrządzają poważną krzywdę.

*

Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator przetwarza te dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a ponadto prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.