Blog

Minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2024 roku

Aktualności
W miarę jak gospodarki na całym świecie dostosowują się do realiów po pandemii i presji inflacyjnej, kraje takie jak Polska podejmują znaczące kroki w celu zapewnienia swoim pracownikom sprawiedliwego wynagrodzenia. Kluczowym aspektem tych wysiłków jest dostosowanie poziomów płacy minimalnej. W Polsce rząd wprowadził znaczący wzrost płacy minimalnej zarówno w 2023 r., jak i 2024 r., odzwierciedlając swoje zaangażowanie w poprawę standardów życia.

Płaca minimalna w Polsce w 2023 r.

W 2023 r. Polska ustanowiła wyraźny precedens w zakresie zwiększania wynagrodzeń w celu wspierania swoich pracowników. Minimalne miesięczne wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie 3 010 złotych, a stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnoprawnych wyniosła 19,70 złotych. Podwyżka ta była częścią trwającej strategii rządu mającej na celu zwiększenie stabilności gospodarczej i zapewnienie godziwego wynagrodzenia dla najmniej zarabiających pracowników.

Płaca minimalna w Polsce w 2024 r.

Opierając się na postępach poczynionych w 2023 roku, polski rząd ogłosił dwuetapowy wzrost płacy minimalnej w 2024 roku:

Od 1 stycznia 2024 r: Minimalne miesięczne wynagrodzenie wzrośnie do 4 242 złotych, a stawka godzinowa wzrośnie do 27,70 złotych.
Od 1 lipca 2024 roku: Dalszy wzrost spowoduje, że miesięczna płaca minimalna osiągnie 4 300 złotych, a stawka godzinowa wzrośnie do 28,10 złotych.

Korekty te stanowią znaczący krok naprzód w zapewnieniu, że pracownicy w Polsce są wynagradzani w sposób odpowiadający kosztom utrzymania i potrzebom gospodarczym.